skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing User Interfaces in Emotionally-Sensitive Applications

Sutcliffe, Alistair; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10515(Part III), pp.404-422 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-67687-6_27

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...