skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An interval space reducing method for constrained problems with particle swarm optimization

T, Machado-Coelho ; Machado, A ; Jaulin, Luc ; Ekel, P ; Pedrycz, Witold ; Soares, G.L

Applied Soft Computing, October 2017, Vol.59, pp.405-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4946 ; DOI: 10.1016/j.asoc.2017.05.022

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...