skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics

Pérez, Liseth ; Lorenschat, Julia ; Massaferro, Julieta ; Paillès, Christine ; Sylvestre, Florence ; Hollwedel, Werner ; Brandorff, Gerd-Oltmann ; Brenner, Mark ; Islebe, Gerald ; Del Socorro Lozano, Maria ; Scharf, Burkhard ; Schwalb, Antje; Pailles, Christine (Editor)

Revista de Biología Tropical, 2013, Vol.61(2), pp.603-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...