skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive Reading Using Low Cost Brain Computer Interfaces

Loizides, Fernando ; Naughton, Liam ; Wilson, Paul ; Loizou, Michael ; Yang, Shufan ; Hartley, Thomas ; Worrallo, Adam ; Zaphiris, Panayiotis; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.450-454 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_49

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...