skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the Effects of Progressive Reduction as Adaptation Strategy for a Camera-Based Cinematographic User Interface

Hoesl, Axel ; Alic, Mujo ; Butz, Andreas; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10513(Part I), pp.513-522 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-67744-6_32

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...