skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tangible Voting: A Technique for Interacting with Group Choices on a Tangible Tabletop

Maquil, Valérie ; Tobias, Eric ; Latour, Thibaud; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9299(Part IV), pp.79-86 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22723-8_7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...