skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Child or Adult? Inferring Smartphone Users’ Age Group from Touch Measurements Alone

Vatavu, Radu-Daniel ; Anthony, Lisa ; Brown, Quincy

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9299(Part IV), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22723-8_1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...