skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The B-12-Radical SAM enzyme PoyC catalyzes valine C-beta-Methylation during Polytheonamide Biosynthesis

Parent, Auberie ; Guillot, Alain ; Benjdia, Alhosna ; Chartier, Gwladys ; Leprince, Jerome ; Berteau, Olivier; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Journal of the American Chemical Society, 2016, Vol.138(48), pp.15515-15518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: 10.1021/jacs.6b06697

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...