skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dealing with Conflicting User Interface Properties in User-Centered Development Processes

Winckler, Marco ; Larusdottir, Marta ; Kuusinen, Kati ; Bogdan, Cristian ; Palanque, Philippe

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.521-523

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...