skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Disease-Causing Mutations in BEST1 Gene Are Associated with Altered Sorting of Bestrophin-1 Protein

Doumanov, Jordan A ; Zeitz, Christina ; Dominguez Gimenez, Paloma ; Audo, Isabelle ; Krishna, Abhay ; Alfano, Giovanna ; Diaz Bellido Diaz, Maria ; Moskova-Doumanova, Veselina ; Lancelot, Marie-Elise ; Sahel, José-Alain ; Nandrot, Emeline F ; Bhattacharya, Shomi S

International Journal of Molecular Sciences, 2013, Vol.14(7), pp.15121-15140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1422-0067 ; E-ISSN: 1422-0067 ; DOI: 10.3390/ijms140715121

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...