skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tangible interaction on tabletop, an illustrated federating framework

Lepreux, Sophie ; Castet, Julien ; Couture, Nadine ; Dubois, Emmanuel ; Kolski, Christophe ; Kubicki, Sebastien ; Maquil, Valérie ; Riviere, Guillaume; Lepreux, Sophie (Editor)

Journal d'Interaction Personne-Système, 07 September 2017, Vol.5, Number 1(1), pp.23-59

E-ISSN: 2418-1838

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...