skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prelimary studies for the design of CAIRNS : an Ambient Tangible Interface for Shifting Energy Demand in the Workplace

Daniel, Maxime ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine; Girard, Patrick (Editor)

IHM-2017, 30 August 2017

DOI: 10.1145/3132129.3132152

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...