skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What you see is what you touch: visualizing touch screen interaction in the head-up display

Lauber, Felix ; Follmann, Anna ; Butz, Andreas

Proceedings of the 2014 conference on designing interactive systems, 21 June 2014, pp.171-180

ISBN: 9781450329026 ; ISBN: 1450329020 ; DOI: 10.1145/2598510.2598521

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...