skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Minimal residual disease detection in tunisian b-acute lymphoblastic leukemia based on immunoglobulin gene rearrangements

Besbes, S ; Hamadou, W.S ; Boulland, M.L ; Youssef, Y.B ; Achour, B ; Regaieg, H ; Khelif, A ; Fest, T ; Soua, Z; Chard-Hutchinson, Xavier (Editor)

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2017, Vol.50(1), p.e5426 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1590/1414-431X20165426

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...