skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conjugative and mobilizable genomic islands in bacteria: evolution and diversity

Bellanger, Xavier ; Payot, Sophie ; Leblond-Bourget, Nathalie N ; Guédon, Gérard; Ul, Dynamic (Editor)

FEMS Microbiology Reviews, 10 July 2014, Vol.38(4), pp.720-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12058

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...