skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PHOTOSYNTHESIS. A 12 Å carotenoid translocation in a photoswitch associated with cyanobacterial photoprotection

Leverenz, Ryan L ; Sutter, Markus ; Wilson, Adjélé ; Gupta, Sayan ; Thurotte, Adrien ; Bourcier de Carbon, Céline ; Petzold, Christopher J ; Ralston, Corie ; Perreau, François ; Kirilovsky, Diana ; Kerfeld, Cheryl A; Drouet, Catherine (Editor)

Science, 26 June 2015, Vol.348(6242), pp.1463-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aaa7234

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...