skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gaia Data Release 1. Catalogue validation

Arenou, F ; Luri, X ; Babusiaux, C ; Fabricius, C ; Helmi, A ; Robin, A. C ; Vallenari, A ; Blanco-Cuaresma, S ; Cantat-Gaudin, T ; Findeisen, K ; Reylé, C ; Ruiz-Dern, L ; Sordo, R ; Turon, C ; Walton, N. A ; Shih, I-C ; Antiche, E ; Barache, C ; Barros, M ; Breddels, M ; Carrasco, J. M ; Costigan, G ; Diakité, S ; Eyer, L ; Figueras, F ; Galluccio, L ; Heu, J ; Jordi, C ; Krone-Martins, A ; Lallement, R ; Lambert, S ; Leclerc, N ; Marrese, P. M ; Moitinho, A ; Mor, R ; Romero-Gómez, M ; Sartoretti, P ; Soria, S ; Soubiran, C ; Souchay, J ; Veljanoski, J ; Ziaeepour, H ; Giuffrida, G ; Pancino, E ; Bragaglia, A; Pomies, Marie-Paule (Editor)

Astronomy and Astrophysics - A&A, 2017, Vol.599, p.A50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6361 ; E-ISSN: 1432-0746 ; DOI: 10.1051/0004-6361/201629895

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...