skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Guidelines for Designing Human-Friendly User Interfaces for Factory Floor Manufacturing Operators

Järvenpää, Eeva ; Lanz, Minna

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2015, Vol.AICT-460(Part II), pp.531-538 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22759-7_61

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...