skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bond slip model for the simulation of reinforced concrete structures

Casanova, Anaelle ; Jason, Ludovic ; Davenne, Luc; Davenne, Luc (Editor)

Engineering structures, June 2012, Vol.39, pp.66--78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-0296 ; E-ISSN: 1873-7323 ; DOI: 10.1016/j.engstruct.2012.02.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...