skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physical interaction between neurofibromin and serotonin 5-HT 6 receptor promotes receptor constitutive activity

Deraredj Nadim, Wissem ; Chaumont-Dubel, Séverine ; Madouri, Fahima ; Cobret, Laetitia ; De Tauzia, Marie-Ludivine ; Zajdel, Pawel ; Bénédetti, Hélène ; Marin, Philippe ; Morisset-Lopez, Séverine; Frapart, Isabelle (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016, Vol.113(43), pp.12310-12315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1600914113

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...