skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Helping Hand to Overcome Solubility Challenges in Chemical Protein Synthesis

Jacobsen, Michael T ; Petersen, Mark E ; Ye, Xiang ; Galibert, Mathieu ; Lorimer, George H ; Aucagne, Vincent ; Kay, Michael S; Frapart, Isabelle (Editor)

Journal of the American Chemical Society, 14 September 2016, Vol.138(36), pp.11775-11782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: 10.1021/jacs.6b05719

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...