skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptive Zooming Method for the Simulation of Quasi-Brittle Materials

Llau, Antoine ; Jason, Ludovic ; Baroth, Julien ; Dufour, Frédéric; Jason, Ludovic (Editor)

Applied Mechanics and Materials, 2015, Vol.784, pp.284-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1660-9336 ; E-ISSN: 1662-7482

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...