skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Commercial Biological Control Agents Targeted Against Plant-Parasitic Root-knot Nematodes

Tranier, Marie-Stéphane ; Pognant-Gros, Johan ; De La Cruz Quiroz, Reynaldo ; Noé Aguilar González, Cristóbal ; Mateille, Thierry ; Roussos, Sevastianos; Hal AMU, Administrateur (Editor)

Brazilian Archives of Biology and Technology, November 2014, Vol.57, pp.831-841 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1516-8913 ; E-ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-8913201402540

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...