skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

C-elegans neurons jettison protein aggregates and mitochondria under neurotoxic stress

Melentijevic, Ilija ; Toth, Marton L ; Arnold, Meghan L ; Guasp, Ryan J ; Harinath, Girish ; Nguyen, Ken C ; Taub, Daniel ; Parker, J. Alex ; Neri, Christian ; Gabel, Christopher V ; Hall, David H ; Driscoll, Monica

Nature, February 2017, Vol.542(7641), p.367+ [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature21362

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...