skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CAPweb: a bioinformatics CGH array Analysis Platform

Liva, Stéphane ; Hupé, Philippe ; Neuvial, Pierre ; Brito, Isabel ; Viara, Eric ; La Rosa, Philippe ; Barillot, Emmanuel

Nucleic Acids Research, 2006, Vol.34(W), p.477–481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gkl215

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...