skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rod-derived cone viability factor promotes cone survival by stimulating aerobic glycolysis

Aït-Ali, Najate ; Fridlich, Ram ; Millet-Puel, Géraldine ; Clérin, Emmanuelle ; Delalande, François ; Jaillard, Céline ; Blond, Frédéric ; Perrocheau, Ludivine ; Reichman, Sacha ; Byrne, Leah C ; Olivier-Bandini, Anne ; Bellalou, Jacques ; Moyse, Emmanuel ; Bouillaud, Frédéric ; Nicol, Xavier ; Dalkara, Deniz ; Van Dorsselaer, Alain ; Sahel, José-Alain ; Léveillard, Thierry; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Cell, 2015, Vol.161(4), pp.817-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; E-ISSN: 1097-4172 ; DOI: 10.1016/j.cell.2015.03.023

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...