skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development and validation of a genotype 3 recombinant protein-based immunoassay for hepatitis E virus serology in swine

Van Der Poel, Wim ; Pavio, Nicole ; Van Der Goot, J ; Van Es, M ; Martin, M ; Engel, B; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Braz J Med Biol Res (Brazilian Journal of Medical and Biological Research), 2014, Vol.47, pp.334-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431X20133249

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...