skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes in Metabolic Chemical Reporter Structure Yield a Selective Probe of O-GlcNAc Modification

Chuh, Kelly N ; Zaro, Balyn W ; Piller, Friedrich ; Piller, Véronique ; Pratt, Matthew R; Frapart, Isabelle (Editor)

Journal of the American Chemical Society, September 2014, Vol.136(35), pp.12283-12295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126 ; DOI: 10.1021/ja504063c

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...