skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visualization on Interactive Surfaces: A Research Overview

Isenberg, Petra ; Isenberg, Tobias; Tobias, Isenberg (Editor)

i-com, 2013, Vol.12(3), pp.10-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-162X ; E-ISSN: 2196-6826 ; DOI: 10.1524/icom.2013.0020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...