skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nicotinic acetylcholine receptor β2 subunits in the medial prefrontal cortex control attention

Guillem, Karine ; Bloem, B ; Poorthuis, R.B ; Loos, M ; Smith, A.B ; Maskos, U ; Spijker, S ; Mansvelder, H.D; Ahmed, Serge (Editor)

Science, August 2011, Vol.333, pp.888-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...