skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed UI on Interactive tabletops: issues and context model

Kubicki, Sébastien ; Lepreux, Sophie ; Kolski, Christophe

Distributed User Interfaces: Collaboration and Usability, pp.27-38

ISBN: 9781447154983 ; ISBN: 1447154983 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5499-0_3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...