skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A conceptual framework for the ubiquitous factory

Yoon, Joo-Sung ; Shin, Seung-Jun ; Suh, Suk-Hwan

International Journal of Production Research, 15 April 2012, Vol.50(8), pp.2174-2189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7543 ; E-ISSN: 1366-588X ; DOI: 10.1080/00207543.2011.562563

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...