skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PGD-Based Computational Vademecum for Efficient Design, Optimization and Control

Chinesta, Francisco ; Leygue, Adrien ; Bordeu, Felipe ; Cueto, Elías ; Gonzalez, David ; Ammar, Amine ; Huerta, Antonio; Legrand, Mathias (Editor)

Archives of Computational Methods in Engineering, 2013, Vol.20(1), pp.31-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1134-3060 ; E-ISSN: 1886-1784 ; DOI: 10.1007/s11831-013-9080-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...