skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nutrient and Carbon Limitation on Decomposition in an Amazonian Moist Forest

Barantal, Sandra ; Schimann, Heidy ; Fromin, Nathalie ; Haettenschwiler, Stephan

Ecosystems, 2012, Vol.15(7), pp.1039-1052 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-9840 ; E-ISSN: 1435-0629 ; DOI: 10.1007/s10021-012-9564-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...