skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein-serine/threonine/tyrosine kinases in bacterial signaling and regulation

Cousin, Charlotte C ; Derouiche, Abderahmane A ; Shi, Lei L ; Pagot, Yves Y ; Poncet-Mouturat, Sandrine S ; Mijakovic, Ivan I; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

FEMS Microbiology Letters, 2013, Vol.346(1), pp.11-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/1574-6968.12189

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...