skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quality of Service and Electronic Newspaper: The Etel Solution

Issarny, Valérie ; Banâtre, Michel ; Charpiot, Boris ; Menaud, Jean-Marc

Advances in Distributed Systems LNCS - Lecture Notes in Computer Science, Advances in Distributed Systems, pp.472-496

ISBN: 354067196X ; ISBN: 9783540671961 ; DOI: 10.1007/3-540-46475-1_20

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...