skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Signatures of mutational processes in human cancer

Authors, Many ; Merlin, Jean-Louis; Merlin, Jean-Louis (Editor)

Nature, 22 August 2013, Vol.500(7463), pp.415-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature12477

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...