skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abmash: Mashing Up Legacy Web Applications by Automated Imitation of Human Actions

Ortac, Alper ; Monperrus, Martin ; Mezini, Mira; Monperrus, Martin (Editor)

Software: Practice and Experience, 2013, Vol.45, pp.581-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0644 ; E-ISSN: 1097-024X ; DOI: 10.1002/spe.2249

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...