skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CONSÉQUENCES DE L'HYPERTROPHIE MUSCULAIRE HÉRÉDITAIRE SUR LA TRAME CONJONCTIVE DU MUSCLE DE BOVIN

Dumont, B.-L ; Schmitt, O; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1973, Vol.5(4), pp.499-506 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...