skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stabilizing effect of cannibalism in a two stages population model

Rault, Jonathan ; Benoît, Eric ; Gouzé, Jean-Luc; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Acta Biotheoretica, 2013, Vol.61, pp.119-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5342 ; E-ISSN: 1572-8358 ; DOI: 10.1007/s10441-013-9172-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...