skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Algorithms and complexity of enumerating minimal precursor sets in genome-wide metabolic networks

Acuña, Vicente ; Milreu, Paulo Vieira ; Cottret, Ludovic ; Marchetti-Spaccamela, Alberto ; Stougie, Leen ; Sagot, Marie-France; Sagot, Marie-France (Editor)

Bioinformatics, 01 October 2012, Vol.28(19), pp.2474-2483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bts423

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...