skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Update on infectious risks associated with dental unit waterlines

Barbot, Vanessa ; Robert, Amélie ; Rodier, Marie-Hélène ; Imbert, Christine; Clercy-Morel, Sylvie (Editor)

FEMS Immunology and Medical Microbiology, July 2012, Vol.65(2), pp.196-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8244 ; E-ISSN: 1574-695X ; DOI: 10.1111/j.1574-695X.2012.00971.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...