skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatiotemporal dynamics of neocortical excitation and inhibition during human sleep

Peyrache, Adrien ; Dehghani, Nima ; Eskandar, Emad N ; Madsen, Joseph R ; Anderson, William S ; Donoghue, Jacob A ; Hochberg, Leigh R ; Halgren, Eric ; Cash, Sydney S ; Destexhe, Alain

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 31 January 2012, Vol.109(5), pp.1731-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1109895109

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...