skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Novel C2orf71 mutations account for ~1% of cases in a large French arRP cohort

Audo, Isabelle ; Lancelot, Marie-Elise ; Mohand-Saïd, Saddek ; Antonio, Aline ; Germain, Aurore ; Sahel, Jose-Alain ; Bhattacharya, Shomi ; Zeitz, Christina; Peer, Hal (Editor)

Human Mutation, 08 February 2011, Vol.32(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-7794 ; E-ISSN: 1098-1004 ; DOI: 10.1002/humu.21460

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...