skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Low response time context awareness through extensible parameter adaptation with ORCA

Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Rey, Gaëtan ; Hourdin, Vincent ; Ferry, Nicolas ; Vergoni, Christophe ; Riveill, Michel

Annals of Telecommunications - annales des télécommunications, June 2012, Vol.67(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4347 ; E-ISSN: 1958-9395 ; DOI: 10.1007/s12243-012-0307-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...