skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A randomized comparison of the effects on vaginal and cervical epithelium of a placebo vaginal ring with non-use of a ring

Weisberg, E ; Fraser, I.S ; Baker, J ; Archer, D ; Landgren, B.-M ; Killick, S ; Soutter, P ; Krause, T ; D’arcangues, C

Contraception, 2000, Vol.62(2), pp.83-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-7824 ; E-ISSN: 1879-0518 ; DOI: 10.1016/S0010-7824(00)00137-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...