skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the stabilized finite element method for steady convection-dominated problems with anisotropic mesh adaptation

Hachem, Elie ; Jannoun, Ghina ; Veysset, Jérémy ; Coupez, Thierry

Applied Mathematics and Computation, April 2014, Vol.232, pp.581-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3003 ; E-ISSN: 1873-5649 ; DOI: 10.1016/j.amc.2013.12.166

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...