skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The membrane anchor of the transcriptional activator SREBP is characterized by intrinsic conformational flexibility

Linser, Rasmus ; Salvi, Nicola ; Briones, Rodolfo ; Rovó, Petra ; de Groot, Bert ; Wagner, Gerhard; Leriche, Marianne (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 06 October 2015, Vol.112(40), pp.12390-12395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1513782112

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...