skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measurement of the transmission phase of an electron in a quantum two-path interferometer

Takada, S ; Yamamoto, M ; Bäuerle, C ; Watanabe, K ; Ludwig, A ; Wieck, A. D ; Tarucha, S

Applied Physics Letters, August 2015, Vol.107(6), p.063101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4928035

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...