skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A multiprotein supercomplex controlling oncogenic signalling in lymphoma

Phelan, James D ; Young, Ryan M ; Webster, Daniel E ; Roulland, Sandrine ; Wright, George W ; Kasbekar, Monica ; Shaffer, Arthur L ; Ceribelli, Michele ; Wang, James Q ; Schmitz, Roland ; Nakagawa, Masao ; Bachy, Emmanuel ; Huang, Da Wei ; Ji, Yanlong ; Chen, Lu ; Yang, Yandan ; Zhao, Hong ; Yu, Xin ; Xu, Weihong ; Palisoc, Maryknoll M ; Valadez, Racquel R ; Davies-Hill, Theresa ; Wilson, Wyndham H ; Chan, Wing C ; Jaffe, Elaine S ; Gascoyne, Randy D ; Campo, Elias ; Rosenwald, Andreas ; Ott, German ; Delabie, Jan ; Rimsza, Lisa M ; Rodriguez, Fausto J ; Estephan, Fayez ; Holdhoff, Matthias ; Kruhlak, Michael J ; Hewitt, Stephen M ; Thomas, Craig J ; Pittaluga, Stefania ; Oellerich, Thomas ; Staudt, Louis M

Nature, 2018, Vol.560(7718), p.387+ [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/s41586-018-0290-0

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...